TouchTag(beta) 1 anon 1e620e319b0c5ac2 0 -1 0 640 480 0