TouchTag(beta) 1 anon 21c1e29bf7011b5d 0 -1 0 640 480 0