TouchTag(beta) 1 anon 10cdf9864958268 0 -1 0 640 480 0